Els Estatuts i el ROI són els dos documents que defineixen jurídicament l'ABJ.

Els Estatuts de l'Agrupació Barça Jugadors van ser aprovat per l'assemblea de l'entitat el març del 2012 i van suposar l'adaptació a la normativa vigent. El Reglament d'Ordre Interior el va aprovar la mateixa assemblea en la serva reunió anual del 2016.